LoggersConsultancy,nl verricht programma-, project- en interim management in vastgoed en ruimtelijke ordening. Vaak op het gebied van ontwikkeling/transformatie, placemaking, aan- of verhuur van vastgoed. Voor overheid en private partijen, woningen, commercieel en maatschappelijk vastgoed. Werken hierbij regelmatig samen in een netwerk met creatieve gelijkgestemden, een effectief en actueel netwerk. Risicodragende participaties mogelijk in asset-management, ontwikkeling/transformatie en aan- en verhuur van vastgoed.

Meer informatie of solliciteren?

Bel +31630317829

Aanwezig op LinkedIn, Twitter en Facebook.

Tot de opdrachtgevers behoren:

 

Gemeente Utrecht Logo PNG Vector (AI) Free DownloadAfbeeldingsresultaat voor hoorne vastgoed

Afbeeldingsresultaat voor VORMAfbeeldingsresultaat voor stadswaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Abraham Loggers, handelende onder de naam Loggers Consultancy

dr H.J. Lovinklaan 7

3571 WC Utrecht

hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt.

Gebruiker: Loggers Consultancy / Leegstandsbestrijding.nl

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Algemeen

Met uitsluiting van voorwaarden van opdrachtgever gelden deze voorwaarden voor alle (toekomstige) aanbiedingen en overeenkomsten van gebruiker. Indien enige bepaling uit de voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, laat dat de geldigheid van andere bepalingen in stand. De voorwaarden gelden tevens voor alle eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander met inachtneming van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen heeft de opdracht waarop de overeenkomst betrekking heeft het karakter van een inspannings- en niet van een resultaatsverplichting.
 2. Adviezen, en (des-) investeringsadviezen in het bijzonder, zijn gebaseerd op een te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap verrichte waardebepaling van het betreffende onroerend goed en de economische – en markttechnische omstandigheden zoals redelijkerwijze bekend op het moment van het uitbrengen van het advies
 3. Opdrachtgever zal alle gegevens die gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden nodig heeft, tijdig aan gebruiker verstrekken. Voorts zal opdrachtgever zorgen voor adequate ondersteuning en begeleiding van gebruiker indien gebruiker aangeeft dat die ondersteuning nodig is. Laat opdrachtgever dat na, dan is hij gehouden de daardoor veroorzaakte kosten en schade voor zijn rekening te nemen en heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 4. Gebruiker heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Artikel 4 Uitvoeringstermijn

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 5 Honorarium

Het overeengekomen honorarium kan door gebruiker worden aangepast, indien en naar gelang vertraging in het uitvoeren van de overeenkomst ontstaat, welke vertraging is toe te rekenen aan opdrachtgever.

Artikel 6 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Voorts is opdrachtgever verschuldigd de door gebruiker gemaakte kosten ter incasso, met een minimum van€ 250,-. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van gebruiker deugdelijke zekerheid te stellen, indien opdrachtgever in verzuim verkeert.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling van opdrachtgever, of indien de wederpartij wordt toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Opdrachtgever is nimmer bevoegd tot verrekening.

Artikel 7 Opzegging

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen beide partijen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van 30 dagen.
 2. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd of voor een bepaald werk tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie, naast het recht op betaling voor het reeds verrichte werk, indien toepasselijk pro rato berekend. De compensatie is gelijk aan 50% van het overeengekomen honorarium voor de periode na opzegging tot het overeengekomen einde van de overeenkomst.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Enige aansprakelijkheid van gebruiker voor de niet juiste nakoming van haar verplichtingen is beperkt tot al datgene door de aansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval wordt uitbetaald, te verhogen met het eigen risico. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het overeengekomen honorarium voor de betreffende overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Verstrekte opdrachten worden door gebruiker uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

Artikel 9 Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 10 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst indien gebruiker handelt zoals in de vorige volzin bepaald.

Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Utrecht, 1 juni 2016