Spoorzone Beverwijk

Het doel is  realiseren van een stoer, duurzaam en prettig leefbaar gebied, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen én dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het centrum van Beverwijk. De gemeente heeft eind 2020 laten onderzoeken wat de kansen en mogelijkheden zijn om het Beverwijkse Spoorzonegebied te ontwikkelen. De Spoorzone is een groot gebied aan de oost en westkant van het spoor en de A22. Grofweg het gebied tussen de A9, centrum Beverwijk, Aagtenpark en Wijkeroogpark. Uit de verkenning blijkt dat het gebied op termijn ruimte biedt voor circa 10.000 woningen en 5.000 extra arbeidsplaatsen. Zonder daarvoor natuurgebied of open landschap op te offeren.

Onder de Spoorzone vallen de deelgebieden:

 1. Stationsgebied – bestaande uit Wijckerpoort/Ankie’s Hoeve, het station de stationsomgeving (inclusief de P&R) en het Meerplein;
 2. Noordoost – bestaande uit het Marloterrein, de Brink e.o. en de Graaf Florislaan e.o.;
 3. Kop van de Haven – bestaande uit een 1e fase aan de Parallelweg en een 2e fase aan de overzijde van de Zwaaikom;
 4. Parallelweg – bestaande uit een westelijk-, midden- en oostelijk deel;
 5. Bazaarterrein – bestaande uit het gebied waar nu de Beverwijkse Bazaar op gevestigd is, alsmede diverse bedrijfsmatige functies en de strook met bedrijvigheid aan de noordzijde van de Wijkermeerweg
 6. Bedrijventerrein De Pijp – de rest van bedrijventerrein De Pijp (inclusief zeehaven en het Velsense deel van het bedrijventerrein, Beverwijk Business Docks Wijckermeer)
 7. Bedrijventerrein Wijkermeer – het huidige bedrijventerrein Wijkermeer (Beverwijk Business Docks Wijckermeer)

Het college beschouwt de ontwikkeling van het Spoorzonegebied als speerpunt voor de komende periode. Daarom heeft een aantal externe bureaus een verkenning uitgevoerd naar de kansen en mogelijkheden om de ambitie voor dit gebied waar te maken:

Het realiseren van een stoer, duurzaam en prettig leefbaar gebied, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen én dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het centrum van Beverwijk.

Bij deze ambitie horen onderstaande doelstellingen:

 • Verbetering van de leefomgeving, zodat het fijn wonen, werken en verblijven is.
 • Economisch vitaler maken door in te zetten op hoogwaardige maak- en onderhoudsindustrie, haven gerelateerde ondernemingen, ‘slimme’ start-ups en grow-ups, een innovatief distributiecluster, detailhandel in het centrum, grootschalige detailhandel op de Parallelweg en een toekomstbestendige Beverwijkse Bazaar.
 • Onderwijs beter laten aansluiten op de werkgelegenheid in de regio.
 • Een gemengd gebied creëren, waar naast het werken en winkelen ook wonen en de daarbij behorende voorzieningen worden toegevoegd. Het werken wordt nadrukkelijk niet vervangen door het wonen. Ingezet wordt op het toevoegen van 5.000 extra arbeidsplaatsen.
 • Infrastructuur en verkeerstromen verbeteren: goede alternatieven bieden voor het vele doorgaande verkeer in het gebied; een betere OV-ontsluiting met name aan de oostzijde van de A22; autoluw(er) maken van de nieuwbouw ontwikkelingen om het autogebruik te beperken; binnen de Spoorzone het langzaamaan verkeer beter faciliteren.
 • Op termijn realiseren van een zelfstandig functionerende zeehaven.
 • Verduurzamen van het gebied en het vastgoed: klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit krijgen een prominente plek in de plannen.
 • Vergroening van het gebied: om te voldoen aan de opgaven van klimaatadaptatie, leefbaarheid en identiteit.
 • Entrees naar de stad en het gebied aantrekkelijker maken.
 • Organisatiegraad van de ondernemers vergroten door uitbreiding taken en verantwoordelijkheden van Stichting Beverwijk Business Docks.

Om deze ambities waar te maken en op gang te brengen zijn placemaking, tijdelijke functies en het opstarten van vastgoedontwikkelingen belangrijk. Bijvoorbeeld de Broedmachine in Beverwijk:

Home

Ander voorbeeld:

Eindhoven Strijp-S:

Eindhoven, Strijp-S; placemaking en verhuur, transformatie voor corporatie.

Of: Groningen CiBoGa

Groningen CiBoGa, placemaking door pop-up en een “boxpark”.

Informatie over woningen/winkels, of meer informatie over voor en nadelen van pop-up en tijdelijke functies:

Contact